Våra åsikter

Bakgrund
Under ett flera år har Hiv- Sverige tillsammans med sina medlemsorganisationer arbetat fram ett idéprogram.
Programmet arbetades fram och gick sedan på remiss till samtliga medlemsorganisationer och där samtliga medlemsorganisationerna fick möjlighet att svara.
Programmet togs sedan under det extra årsmötet som genomfördes hösten 2020.

Långsiktigt verksamhetsmål

 • Att vara en stark företrädare för personer som lever med hiv och berörs av hiv.
 • Att öka kunskapsnivån om hiv i samhället och bidrag till möjliga vägar till ett bra liv med hiv
 • Att vara en opinionsbildare som får genomslag i frågor som rör hiv, livskvalitet och levnadvillor i samhället.

Värdegrund

Hiv-Sveriges värdegrund utgår från de Mänskliga Rättigheterna.

 • De Mänskliga Rättigheterna gäller alla och vi värnar om alla personers lika värde och rätt till bästa möjliga hälsa.
 • Hiv-Sverige tar avstånd från all form av stigmatisering och diskriminering av personer som lever med hiv samt diskriminerande lagstiftning och praxis.
 • Personer som lever med hiv äger den absoluta rätten att tala i egen sak och personer som lever med hiv ska alltid vara meningsfullt involverade i frågor som berör dem.

Peer-support

Hiv-Sverige anser att:
 • Personer som diagnostiseras med hiv ska lagstadgat ges möjlighet att träffa en peer vid initialt möte på infektionsmottagningen.
 • Alla infektionsmottagningar ska tillhandahålla peer-support och samtalsgrupper för personer som lever med hiv.
 • Patientorganisationer för personer som lever hiv bör inkludera personer som lever med hiv i arbetet att utforma och strukturera peer-support tillsammans med infektionsmottagningarna.

Sexarbete

Hiv-Sverige anser att:
 • Alla länder bör arbeta för en avkriminalisering, inklusive både köpare och säljare, av frivilligt sexarbete.
 • Hälsoinsatser bör göras tillgängliga och accepterade gentemot personer som har frivilligt sex mot ersättning baserat på principer om undvikande av stigma, mot diskriminering och rätten till hälsa.

Hiv och migration

Hiv-Sverige anser att:
 • Alla som kommer till Sverige ska erbjudas hiv och STI testning, oavsett migrationsväg.
 • Utvisning till länder där en hivdiagnos utgör en risk på liv och hälsa inte ska ske.
 • Personer som lever med hiv oavsett migrations status, har rätt till juridisk kompetens inom hivområdet för att kunna erhålla rätt hjälp vid juridiska processer.

Testning och Prevention

Hiv-Sverige anser att:
 • Testning ska vara lättillgängligt, frekvent och alltid erbjudas, till alla som befinner sig i Sverige.
 • Hivtest ska fortsätta vara kostnadsfri.
 • Vid ett positivt hivtest ska peer to peer tillhandahållas.
 • Lågtröskelmottagningar för hiv och andra sti:er ska finnas tillgängligt i hela landet.
 • Kondom är ett säkert sätt att skydda sig mot sti:er oavsett hivstatus.

Behandling 

Hiv-Sverige anser att:
 • Hivbehandlingen ska vara patientcentrerad och individuell för att säkerställa rätten till bästa möjliga vård.
 • Personer som lever med hiv äger den absoluta rätten att själva kostnadsfritt kunna välja vilken behandling som fungerar för dem, och som ger bästa möjliga livskvalitet.
 • Sverige ska arbeta för ett införande av ett fjärde 90-mål, under UNAIDS 90-90-90 mål för att mäta den upplevda livskvaliteten hos personer som lever med hiv.
 • Hiv-Sverige anser att vården ska ha lika hög kvalitet oavsett socioekonomiska och geografiska skillnader.
 • Effekten av behandling för hiv både kortsiktigt och långsiktigt behöver utredas.

Tandvård

Hiv-Sverige anser att:
 • Personer som lever med hiv och som står under behandling ska få förebyggande tandvård inom högkostnadsskydd.

PrEP och PEP

Hiv-Sverige anser att: 
 • PrEP är en av flera fungerande preventionsinsatser och förskrivning bör tillgodoses över hela landet.
 • PEP ska tillhandahållas när det finns behov.
 • Det är nödvändigt att användandet av PrEP kontinuerligt analyseras för att säkerställa att metoden fungerar och hur det över tid påverkar personer som lever med hiv.

Hiv och åldrande – fler friska år

Hiv-Sverige anser att: 
 • Med ökad livslängd för personer som lever med hiv krävs det insatser för att sprida hivmedvetenhet.
 • Kunskaper behöver uppdateras för att stärka förutsättningar till gott bemötande i syfte att tillhandahålla bästa möjliga vård och omsorg.
 • Handlingsplaner inom äldrevården alltid ska innefatta hiv.
 • De instanser som ansvarar för äldrefrågor har till uppgift att säkra att även äldre som lever med hiv får möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande i enlighet med den nationella värdegrunden för äldreomsorgen.
 • Forskning behövs om klimakteriet för personer som lever med hiv.

Tillgång till injektionsutrustning

Hiv-Sverige anser att: 
 • Injektionsutrustning ska finnas tillgänglig över hela landet.
 • Sprutbytesverksamhet, samt lågtröskelmottagningar ska finnas tillgängligt över hela landet.
 • Det ska vara möjligt för Community-baserade och Community-drivna verksamheter att dela ut injektionsutrustning utan juridiska hinder.

Chemsex

Hiv-Sverige anser att:
 • Chemsex användare ska få insatser för att minska prevalens av hiv, andra sti:er och ökad hälsa för den enskilda.
 • Hivvården måste vara kunniga om chemsex för att fånga upp de som är chemsex användare bland personer som lever med hiv.
 • Hälso- och sjukvård måste utbildats för att kunna tillhandahålla bästa möjliga vård för chemsex brukare.

Sex och Hiv

Hiv-Sverige anser att:
 • Hivvården behöver följa upp patientens sexuella hälsa som rutin.
 • Det behövs mer forskning kring både kvinnlig och manlig sexualitet efter en hivdiagnos.
 • Den som lever med hiv äger rätten till ett gott sexuellt liv.
 • Hivvården ska erbjuda patienten terapeutisk hjälp vid behov för att kunna erhålla god sexuell hälsa.
 • Hiv ska ingå som en integrerad del i det övergripande SRHR arbetet i hela landet.

Hiv och graviditet, förlossning och amning

Hiv-Sverige anser att:
 • Alla som lever med hiv ska ha samma rätt till metoder för att avhjälpa ofrivillig barnlöshet (IVF, adoption m.m.).
 • Alla kvinnor ska få kostnadsfri modersmjölksersättning i hela landet på grund av att smittskyddslagen förbjuder amning.
 • Förlossningsvården ska vara jämlik i hela landet.
 • Specialistmödravård ska vara ett komplement utöver vanlig mödravård.
 • Kvinnor som lever med hiv ska erbjudas peer to peer i samband med graviditeten.
Vid frågor eller synpunkter är du välkommen att ta kontakt på mail info@hiv-sverige.se