08 sep 2022

Val 2022 – Vad säger riksdagens ledamöter om hiv?

På söndag går Sverige till val. I riksdag, region och kommuner tas varje år beslut som påverkar det hivpreventiva arbetet och stödet för personer som lever med hiv. Med hjälp av Novus har vi frågat 149 riksdagsledamöter från alla de åtta riksdagspartierna genom att ställa frågor kring nedanstående teman.
1. Hösten 2021 togs beslut om att budgeten för 2022 skulle öka anslaget för arbete mot hiv/aids och stödarbetet för personer som lever med hiv med 24 miljoner kronor. Tillskottet var välkommet och nödvändigt då anslaget 2018 halverades från 150 miljoner kronor till dagens 75 miljoner kronor. Ökningen var första steget i arbetet med att under tre år återställa budgeten till 150 miljoner kronor genom en ökning av 25 miljoner per år.
2. Peer-support är en metod som ger möjligheter för personer som lever med hiv att utbyta erfarenheter, stötta och lära av varandra. Dessvärre råder idag en ojämlikhet i tillgång till peer-support. Att många som lever med hiv inte får tillgång till detta stöd bidrar till sämre livskvalitet och ohälsa, vilket leder till kostnader för både individ och samhälle.
3. Sverige har en historia av att kriminalisera personer som lever med hiv. Förutom att bidra till stigmatisering av den som lever med hiv skapar kriminalisering av hiv förhinder i det hivpreventativa arbetet genom att det bland annat skrämmer personer att testa sig för hiv.
Intervjuer genomfördes per telefon under perioden 8 – 23 augusti 2022. Andel intervjuade riksdagsledamöter per partitillhörighet: M (27), KD (15), L(7), SD(24), C(15), S(41), MP(7), V(13).
För 1 samt 2, se grafik för frågeformulering samt svar.,
I relation till 3 ställdes frågan:
Hur ställer du dig kring att personer som lever med hiv fortsatt kriminaliseras i Sverige?
Här presenterar vi ett urval av citat från riksdagsledamöterna.