Stadgar

Beslutade på Hiv-Sveriges årsmöte 2020 04 19

§1. Namn

Organisationens namn är Hiv-Sverige 

§2. Syfte

Hiv-Sverige är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden, nationell organisation som arbetar för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Hiv-Sverige samlar och för talan för alla som lever med hiv och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige ska bedriva sin verksamhet enligt följande principer:

 • De mänskliga rättigheterna gäller alla och vi värnar om alla personers lika värde och rätt till bästa möjliga hälsa.  
 • Hiv-Sverige tar avstånd från all form av stigmatisering och diskriminering av personer som lever med hiv samt diskriminerande lagstiftning och praxis.
 • Personer som lever med hiv äger den absoluta rätten att tala i egen sak och nyckelgrupper i hivpreventionen ska alltid vara meningsfullt involverade i frågor som berör dem.

§3. Idéprogram

Hiv-Sverige ska utföra sitt arbete enligt årsmötets beslutande idéprogram.

§4. Medlemmar

Mom. 1 Medlemsförening 

Ideell sammanslutning/demokratisk organisation i Sverige som organiserar, eller har som huvudsyfte att verka för personer som lever med hiv.

Mom. 2 Medlem

Person, oavsett hivstatus, kan bli medlem. 

Mom. 3 Medlem juridisk person

Juridisk person kan bli medlem. Organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd. Organisationen ska vara självbestämmande i förhållande till andra organisationer, vilket innebär att medlemmarna ytterst har makten att utse organisationens ledning och besluta om organisationens verksamhet och ekonomi.

§5. Medlemskap

Medlem i föreningen är fysisk person eller juridisk person eller annan ideell sammanslutning/organisation som godtar föreningens stadgar, värdegrund, såsom de uttrycks i §2 och §3 i dessa stadgar, samt betalt fastställd årsavgift för medlemskap. Medlemsansökan behandlas av Hiv-Sveriges styrelse. Register över alla medlemmar ska föras vid Hiv-Sveriges kansli.

§6. Utträde

Mom. 1

Medlem som önskar utträda ur Hiv-Sverige kan skriftligen begära detta till   Hiv-Sveriges kansli eller styrelse. Medlemsavgift återbetalas inte.

Mom. 2

Medlem som inte betalar medlemsavgift förlorar sitt medlemskap.

§7. Medlemsavgift

Alla medlemmar ska erlägga medlemsavgift som fastställs av årsmötet. Medlemsavgift löper per kalenderår. Ny medlem som betalar avgift fr.o.m. oktober anses ha erlagt avgift för hela nästkommande år.

§8. Uteslutning

Uteslutning av medlem beslutas av årsmötet. 

Mom. 1

Uteslutning kan ske om medlem:

 • brutit mot Hiv-Sveriges stadgar
 • uppenbarligen inte längre uppfyller villkoren för medlemskap 
 • verkat mot föreningen
 • skadat föreningens verksamhet
 • skadat föreningens anseende
 • handlat på sådant sätt så att man åsidosatt Hiv-Sveriges intresse

Mom. 2

Styrelsen äger rätt enligt §8 Mom 1, längst för tiden fram till nästa årsmöte, suspendera medlem.

§9. Organisation

Hiv-Sveriges organ är:

a. årsmöte

b. styrelsen

c. styrelsens arbetsutskott

d. organisationsmöten

§10. Styrelsen

Mellan två ordinarie årsmöten är styrelsen högsta beslutande organ.

Mom. 1 Uppgift

Styrelsen ansvarar för hela Hiv-Sveriges verksamhet. Styrelsen har till uppgift att företräda alla som lever med och berörs av hiv. Styrelsen ansvarar för organisationens riktning och vision. Hela styrelsen har det slutgiltiga ansvaret för både ekonomi och protokoll. 

Mom. 2 Delegationsordning

Styrelsen ska varje år anta en delegationsordning.

Delegationsordningen ska vara skriftlig. Delegationsordning ska finnas tillgänglig på Hiv-Sveriges kansli och begäran lämnas ut till medlemmar.

Mom. 3 Sekretess

Samtliga styrelsemedlemmar och övriga representanter ska underteckna sekretessavtal. Avtalen ska arkiveras på Hiv-Sveriges kansli.

Mom. 4 Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska bestå av:

• Ordförande

• Kassör

• Ledamöter 1, 3 eller 5 stycken

• Ersättare 2-4 stycken

Övriga befattningar i styrelsen utses inom styrelsen vid konstituerande styrelsemöte.

Styrelsen inklusive ersättare ska till minst två tredjedelar bestå av hivpositiva.

Mom. 5 Mandattid

Mandattiden är:

• ordförande 2 år

• kassör 2 år

• ledamöter 2 år

• ersättare 1 år

Ordförande väljs på ojämnt år. Kassör väljs på jämt år. Ledamöter väljs hälften ojämnt år. Avgår ledamot under mandatperioden ska fyllnadsval hållas enligt §18.

Mom. 6 Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet röstberättigade ledamöter eller tjänstgörande ersättare är närvarande.

Mom. 7 Beslut

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

Mom. 8 Kallelse och protokoll

Styrelsen sammankallas efter ordförandens bestämmande, dock minst fyra gånger per år. Sammanträde hålls dessutom då minst hälften av ledamöterna så begär. Vid styrelsens sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska undertecknas av protokollföraren och justeras av ordföranden samt vid varje tillfälle valda justerare.

Mom. 9 Personalrepresentation

Styrelsen beslutar om personalrepresentation i styrelsen. Sådan representation har yttranderätt och förslagsrätt.

Mom. 10 Adjungering och inbjudan

Styrelsen kan adjungera och bjuda in gäster till styrelsemöten. Styrelsen kan besluta att adjungerad eller inbjuden ska ha yttrande- och förslagsrätt.

§11. Organisationsmöte

Organisationsmöten ska hållas minst två gånger per år. Organisationsmöte är rådgivande organ till Hiv-Sveriges styrelse. Dagordning upprättas av Hiv-Sverige och förbereds av densamme. Kallelse och program ska skickas ut minst två månader före möte. Ett möte ska hållas på våren där huvudfrågor och inriktning för verksamheten behandlas år + 1 ska diskuteras. Ett möte på hösten där idéprogram för organisationen ska diskuteras.

§12. Styrelsens arbetsutskott (AU)

Styrelsen kan inom sig utse ett AU bestående av ordföranden samt ytterligare minst en ledamot. AUs antal ledamöter får aldrig vara fler än hälften av styrelsens antal. Styrelsen fastställer vilken delegation som AU har. AU bör inte fatta beslut om viktiga policyfrågor eller principiellt viktiga beslut. AU ska förbereda styrelsens sammanträden och ta beslut i frågor som styrelsen uppdragit till AU. AU är beslutsmässigt då alla ledamöter är kallade och minst två ledamöter är närvarande. AUs sammanträden ska protokollföras. Protokollen ska sedan redovisas i samband med nästa styrelsesammanträde. AU kan adjungera och bjuda in gäster. AU kan besluta att adjungerad eller inbjuden ska ha yttrande- och förslagsrätt.

§13. Firmateckning

Hiv-Sveriges firma tecknas av två personer i förening.

§14. Räkenskaper och revision

Mom. 1 Räkenskapsår

Hiv-Sveriges räkenskapsår är kalenderår.

Mom. 2 Revision

Extern revisor ska avge revisionsberättelse.

Intern revisor ska avge revisionsberättelse och löpande under året granska räkenskaper och övrig förvaltning.

Bokslut samt verksamhetsberättelse ska vara godkända av styrelsen senast 4 veckor innan ordinarie årsmöte.

§15. Årsmöte

Hiv-Sveriges högsta beslutande organ är årsmötet.

Mom. 1 Tid och plats

Ordinarie årsmöte hålls varje år före april månads utgång på tid och plats som styrelsen fastställer.

Mom. 2 Kallelse

Kallelse ska senast två månader före årsmötet sändas ut till:

• medlemsförening

• medlem fysisk person

• medlem juridisk person

• revisorer

• valberedning

Mom. 3 Delegater m.m.

För att ha rätt att närvara vid årsmötet ska medlemsavgiften vara inbetald. Medlemsförening har rätt att representera av fyra ombud. Medlem har rätt att representera sig själv i fysisk person. Medlem juridisk person har rätt att representeras av ett ombud på årsmötet. 

Mom. 4 Närvaro-, yttrande-, förslags- och beslutsrätt

Medlemmar och ombud har:

• närvarorätt

• yttranderätt

• förslagsrätt

• beslutsrätt

Styrelsens ledamöter, ersättare, revisorer och valberedning har:

• närvarorätt

• yttranderätt

• förslagsrätt

Årsmötet kan besluta om närvaro-, yttrande- och förslagsrätt för andra personer än medlemmar.

Mom. 5 Motioner

Motioner till årsmötet kan väckas av medlemmar.

Motion ska vara Hiv-Sveriges kansli tillhanda senast 31/12. Styrelsen ska yttra sig om motionen samt lämna förslag till beslut.

Mom. 6 Handlingar m.m.

Styrelsen ska senast två veckor före årsmötet sända ut förslag till medlemsföreningarna och revisorerna.

• föredragningslista

• verksamhetsberättelse

• förvaltningsberättelse

• ekonomisk berättelse

• revisionsberättelse

• förslag på idéprogram

• förslag från styrelsen

• väckta motioner med styrelsens utlåtande

Handlingarna ska finnas tillgängliga på kansliet vid samma tidpunkt som ovan.

Mom. 7 Röstlängd.

Varje medlem, enligt Mom. 3 äger en röst. Medlemsföreningars ombud äger automatiskt ytterligare en röst om deras totala röstantal understiger majoritet på årsmötet. Röstning genom fullmakt för medlemmar godkänns ej.

Mom 8. omröstning, beslut m.m.

Årsmötet fattar beslut med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Votering sker genom öppen omröstning. Vid personval ska dock sluten votering företas. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval där lotten avgör.

§16. Ärenden vid ordinarie årsmöte

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av:
  1. mötesordförande
  2. mötessekreterare
  3. två justerare, tillika rösträknare
 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning

 

 1. Revisorernas berättelse
 2. Fastställande av balans- och resultaträkning

 

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 2. Förslag från styrelsen och revisorerna
 3. Beslut idéprogram
 4. Motioner
 5. Fastställande av medlemsavgift
 6. medlemsförening
 7. medlem
 8. medlem juridisk person
 9. Beslut om arvode för förtroendevalda
 10. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen
 11. Val av
  1. ordförande
  2. kassör
  3. ledamöter
  4. ersättare
 12. Val av revisorer samt ersättare
  1. auktoriserad revisor samt ersättare
  2. internrevisor samt ersättare
 13. Val av valberedning om tre ledamöter, varav en sammankallande samt två ersättare
 14. Övriga frågor, ej beslutande

§17. Valberedning

Mom. 1 Sammansättning

Valberedningen ska bestå av 3 ledamöter, varav en är sammankallande. 

Valberedningen kan utöver detta ha två ersättare.

Mom. 2 Uppgift

Valberedning ska säkerställa att Hiv-Sverige har en kvalificerad styrelse. 

Valberedning ska bereda och motivera förslag på lämpliga kandidater.

Kandidaterna ska tas fram med hänsyn till kunskap, erfarenhet och lämplighet. Valberedningen har till uppgift att leta och hitta kandidater även utanför organisationen.

Valberedningen ska bereda val till:

• styrelse

• revisorer

• samt andra av årsmötet beslutade val.

Mom. 3 Nomineringsrätt

Valberedningen ska begära in nomineringar från samtliga medlemmar. Alla medlemmar äger fri nomineringsrätt. Dock kan person som har anställning inom Hiv-Sverige inte väljas in i Hiv-Sveriges styrelse.

Mom. 4 Förslag m.m.

Senast två veckor före årsmötet ska valberedningens förslag och motivering finnas tillgängliga på Hiv-Sveriges kansli. Valberedningen ska redovisa förslag och motiveringar på årsmötet.

§18. Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas när:

• årsmötet så beslutar

• när styrelsen finner det erforderligt

• när minst två tredjedelar av Hiv-Sveriges medlemmar så skriftligen påkallar. 

• revisorerna med angivande av skäl skriftligen hos styrelsen påfordrar utlysande av extra årsmöte.

Kallelse till extra årsmöte ska utsändas senast en månad i förväg. De frågor som ska behandlas på extra årsmöte ska anges i kallelsen. Handlingar ska sändas ut i tillämpliga delar enligt §16 Mom 6. 

Extra årsmöte kan bara besluta i sådana frågor som upptagits i kallelsen. I övrigt ska bestämmelserna om ordinarie årsmöte i tillämpliga delar gälla.

§19. Särskild verksamhet 

Styrelsen kan under särskilda former bedriva verksamheter som gynnar Hiv- Sveriges syften och ändamål. Sådan verksamhet ska framgå av styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning. Hiv-Sverige kan ingå som medlem i nationella och internationella sammanslutningar med en inriktning som gynnar Hiv-Sveriges syften och ändamål. 

§20. Hedersledamot 

Till hedersledamot kan årsmötet på förslag av styrelsen besluta att person som inom Hiv-Sveriges verksamhetsområde nedlagt speciellt förtjänstfullt arbete eller som av annan anledning bör hedras. 

§21. Ändring av stadgar 

För beslut om ändring fordras beslut med två tredjedelars majoritet av två på varandra följande årsmöten, varav ett måste vara ordinarie. Mellan årsmötena ska minst två månader förflyta.

§22. Upplösning 

För beslut om upplösning av Hiv-Sverige fördras beslut med två tredjedelars majoritet av två på varandra följande årsmöten, varav ett måste vara ordinarie. 

Mellan årsmötena ska minst två månader förflyta. 

Upplöses Hiv-Sverige ska dess behållna tillgångar tillfalla bidragsgivare.

info@hiv-sverige.se

www.hiv-sverige.se