01 mar 2015

En annan horisont

En annan horisont – Sexarbete och hiv/STI -prevention ur ett peer-perspektiv.

Hiv-Sverige har i samverkan med Rose Alliance (Riksorganisationen för sex- och erotikarbetare) haft ett gemensamt projektet med syfte att ta fram en metod för hiv/STI-prevention för sexarbetare baserad på ”peer to peer”-metoden. Projektet startade 2011 under namnet ”Peer to peer i sexhandeln” och avslutades 2014.

Målsättningen med projektet var att ta fram en varaktig strategi för hiv/STI-prevention utförd av sexarbetare själva, genom peer to peer-metoden. Projektet skulle också agera kunskapshöjande gentemot personal inom vård och omsorg för att öka kunskapen om gruppens situation och behov och därmed minska de fördomar som är ett hinder för en effektiv hivrespons för sexarbetare i Sverige.

I början av 2014 släpptes projektets rapport ”En annan horisont” som är ett resultat av en enkätstudie samt ett antal djupintervjuer. Den första föreläsningen efter rapporten släppts var på Folkhälsomyndigheten. Resultatet presenterades också under ett heldagsseminarium för en specialinbjuden publik, vidare presenterades rapporten på Länsstyrelsen, under Regnbågsfestivalen i Malmö samt för Venhälsans personal på en utbildningsdag i samverkan med RFSL Stockholm. Vidare anordnades två peerutbildningar och vid projektets slut var 12 personer färdigutbildade genom en metod inspirerad av Office of the High Commission for Human Rights (OHCHRs) utbildningar i MR-frågor och under hösten besvarades frågor från sexarbetare via mail och på internetforum. Projektet tog också fram ett interaktivt och användarvänligt referensmaterial som är utformat för att underlätta uppdatering och brukarinflytande.

 

Rapporten En annan horisont är skriven av Pye Jakobsson och Carina Edlund