29 aug 2015

Familjeprojektet

Vad är familjeprojektet för något?

Projektet avser att utifrån en behovsanalys öka kunskapen om hinder och möjligheter för att strategiskt förbättra livskvalitén hos målgruppen familjer. Familjeprojektet riktar sig till alla familjer som lever med hiv oberoende av social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Med familjer som lever med hiv avses make/maka, syskon, föräldrar och barn/vuxna barn. Ökad förståelse om hur familjen påverkas av att leva med en närstående som lever med hiv är viktigt för att kunna stödja hela familjen på bästa sätt. Genom projektet vill vi därför skapa trygghet och samhörighet genom interaktiva dialoger samt inspirera individer att skaffa sig kunskap och verktyg till att hitta egna lösningar. Detta kommer också att ge ett utmärkt tillfälle för deltagarna att lära sig av varandra, dela erfarenheter, reflektera och öppna upp för samtal. Under året kommer därför ett antal nätverksmöten samt ett helgläger arrangeras i samarbete med både medlemsorganisationer inom paraplyet och externa intressenter.

Varför behövs projektet?

Genom våra förundersökningar och Noaks arks kartläggning, ”De osynliga – barns behov i Skåne”, har vi upptäckt att det finns tydliga brister på insatser riktade till hela familjer där man har en närstående som lever med hiv. Vi har också fått önskemål om stödgrupper där man kan träffas och utbyta erfarenheter. Vi kommer därför starta ett flertal nätverk där föräldrar kan träffas och tillsammans utvecklar vi en behovsanalys för att få ökad förståelse både för hur familjer påverkas, vilka hinder de bemöts av samt vilket stöd behöver de.

Vad händer inom projektet under 2015?

Nätverksmöten under 2015 – Vi har startat ett nätverk för familjer som lever med hiv i samarbete med infektionskliniker, våra medlemsföreningar och andra samarbetspartners. Genom nätverkskvällar får man träffa andra familjer som man kan prata med om sitt liv, dela erfarenheter, umgås och öppna upp för samtal. Vi tror på att alla är lika mycket värda, vi är emot diskriminering och självklart har vi tystnadsplikt på alla våra träffar. Våra aktiviteter är kostnadsfria och vi bjuder på fika. Har ni idéer och förslag eller är intresserade av att veta mer om projektet kontakta Hiv-Sverige.