11 sep 2019

Äldreprojektet

 

Besök Äldreprojektets hemsida till Leva livet – Att åldras med hiv. Där ligger livsberättelser samt ytterligare material om hiv och åldrande som kompletterande kunskapsunderlag, arbetsmaterial samt områden att jobba vidare med. Hemsida www.leva-livet.se

 

Äldreprojektet – för allas lika rätt till ett gott åldrande

 

Äldreprojektet var ett nationellt, treårigt projekt, 2016–2019 som finansierades med medel ur Arvsfonden med Hiv-Sverige som huvudman.

Boken Leva livet – Att åldras med hiv är en del av projektet.

Äldreprojektet arbetade med att synliggöra och förbättra livssituationen för äldre som lever med hiv i Sverige. Projektet vände sig också till närstående och till yrkesverksamma inom exempelvis vård och omsorg.

Projektet startade i november 2016 med bas i Malmö och lokala arbetsgrupper också i Stockholm, Göteborg och Borlänge. Borlänge kommun hade en central roll som pilotkommun. Kärnan i projektet utgjordes av fyra lokala arbetsgrupper, LAG, som bestod av  sex till nio äldre personer (50+) som lever med hiv. Projektdeltagarna var en heterogen grupp som endast förenas av sin hivstatus och den biologiska påverkan av hiv på åldrandeprocessen. De representerade sig själva som individer, inte hela målgruppen. Arbetsgrupperna möttes regelbundet och arbetade med utvalda teman och frågor kring att leva och åldras med hiv i dag och i framtiden.

Det var ett målgruppsnära arbete för att stärka kunskap, förbättra bemötande och öka hivmedvetenheten.

Äldreprojektet har bland annat samlat personliga berättelser, erfarenheter och tankar kring att vara äldre och åldras med hiv i Sverige i boken Leva livet – Att åldras med hiv. Det är kunskaper som är nödvändiga för att personer med hiv ska få ett gott liv – livet ut.

”Vi vill ju att folk ska få en annan syn på hiv”,  Kvinna 60+

Finansiär

Allmänna Arvsfonden

Leva livet – Att åldras med hiv

I Leva livet – Att åldras med hiv intervjuas 29 äldre personer som lever med hiv samt några av deras närstående. Deras starka livsberättelser är sinsemellan olika, men just genom att de skiljer sig åt visar de tillsammans på det vardagliga med hiv.

Med boken vill vi väcka nyfikenhet för att få veta mer om hiv och lära känna människan bakom diagnosen. Varje livsberättelse hade kunnat bli till en egen bok, men styrkan här är de många, korta inblickarna i deltagarnas liv. Tillsammans presenterar berättelserna olika perspektiv och en berikande mångfald av insikter kring att leva och åldras med hiv. Vi hoppas att boken kan bidra till reflektion och till många utvecklande diskussioner både i vardagen och i arbetet. Hiv behöver avdramatiseras utan att förringas.

Boken finns här som e-bok och går att beställa på info@hiv-sverige.se mot portokostnad så långt lagret räcker. 

 

Äldreprojektet för fler friska år

 

Tänk om alla äldre fick leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Är det möjligt?

Nya mediciner och bättre kunskaper om en hälsosam livsstil leder till att allt fler når högre ålder. En ökande medellivslängd innebär också att många åldras med någon form av sjukdom eftersom multisjuklighet är vanligt när en person blir äldre. Äldreprojektet är ett projekt som handlar om hur vi gör de friska åren fler för personer som lever med hiv. Tack vare den medicinska utvecklingen har hiv blivit en kronisk sjukdom. Tyvärr har kunskapsläget inte följt med i den utvecklingen. Gamla kunskaper, fördomar och föreställningar om hiv lever fortfarande kvar, vilket komplicerar möjligheten till ett gott åldrande för dem som lever med hiv.

I dag möter vi den första generationen som åldras med hiv, något som hade varit en omöjlighet för bara några årtionden sedan. Lägg därtill att allt fler äldre diagnostiseras med hiv. Detta leder till att fler äldre som lever med hiv möter vård och äldreomsorg. Vi vill med detta projekt om hiv och åldrande öka hivmedvetenheten i samhället och bana väg för ett gott omhändertagande och bemötande. Men hur gör vi de friska åren fler? Vad kan individen göra? Vad kan vård och omsorg göra? Hur arbetar vi tillsammans för fler friska år och en god, värdig och jämlik ålderdom, oavsett diagnos?

Det finns en oro bland personer som lever med hiv när det gäller bemötandet, det medicinska omhändertagandet och risken för följdsjukdomar. Hiv och dess behandling kan även medföra ett tidigare åldrande. Detta påverkar starkt upplevelsen av livskvalitet. Vi ser att det finns ett åldersstigma i samhället där bristande kunskaper kring hiv kan bli en extra belastning. För att bidra till ökad livskvalitet för äldre personer som lever med hiv i Sverige vill vi lyfta äldreperspektivet inom hivorganisationerna och hivperspektivet inom organisationer som arbetar med äldre. Frågorna är många och i nuläget saknar svensk vård beredskap att ta hand om äldre som lever med hiv. Det behövs mer erfarenhet, forskning och uppdaterade kunskaper om vad det innebär att åldras med hiv. Detta är något vi i Äldreprojektet vill belysa och ge verktyg för att bemöta. Ambitionen är inte att göra alla till hivspecialister utan snarare att öka hivmedvetenheten och främja samverkan mellan olika professioner. Kunskap är en färskvara och om vi med den här boken kan slå hål på fördomar och bidra till en normalisering av hiv, utan att förringa allvaret i diagnosen, har vi kommit ett steg på vägen.

Många frågor kvarstår och vi har inte alla svar i dag, men vi ser Äldreprojektet som en del i ett större arbete. Forskningen går framåt och den medicinska utvecklingen lika så. Om tio år är situationen kanske en annan. Vårt projekt utgår från dagens situation och kunskapsläge. Personer som lever med hiv har förutsättningar att leva ett långt, friskt liv om vi alla hjälps åt redan i dag. Ju fler som lyfter äldrefrågor, desto större möjlighet har vi att förändra synen på åldrande redan nu. En förhoppning är att de erfarenheter vi samlat i den här boken också kan användas vid andra diagnoser.

Anna Christensen, projektledare
Äldreprojektet

 

Anna Andersson, metodutvecklare
Äldreprojeket

För kontakt när det gäller Äldreprojektet maila info@hiv-sverige.se eller ordforande@hivsverige.se