Hiv-Sveriges årsmöte

Hiv-Sveriges högsta beslutande organ är årsmötet.

Ordinarie årsmöte hålls varje år före april månads utgång på tid och plats som styrelsen fastställer.

2022 års ordinarie årsmöte hölls 23 april. Under årsmötet godkändes och beslutades bland annat om:

  • Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning för år 2021
  • Revisorernas berättelse för år 2021
  • Fastställande av balans- och resultaträkning för 2021
  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2021
  • Medlemsavgifter
  • Val av styrelse