Hiv-Sveriges årsmöte

Hiv-Sveriges högsta beslutande organ är årsmötet.

Ordinarie årsmöte hålls varje år före april månads utgång på tid och plats som styrelsen fastställer.

2021 års ordinarie årsmöte hölls via Zoom 24 april. Under årsmötet godkändes och beslutades bland annat om:

  • Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning för år 2020
  • Revisorernas berättelse för år 2020
  • Fastställande av balans- och resultaträkning för 2020
  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2020
  • Treårsplan för arbetet 2022-2024
  • Medlemsavgifter
  • Val av styrelse
  • Val av auktoriserad revisor MT revision
  • Val av internrevisor Ulf Härstedt