Värdegrund

Hiv-Sveriges värdegrund utgår från de Mänskliga Rättigheterna.

  • De Mänskliga Rättigheterna gäller alla och vi värnar om alla personers lika värde och rätt till bästa möjliga hälsa.
  • Hiv-Sverige tar avstånd från all form av stigmatisering och diskriminering av personer som lever med hiv samt diskriminerande lagstiftning och praxis.
  • Personer som lever med hiv äger den absoluta rätten att tala i egen sak och personer som lever med hiv ska alltid vara meningsfullt involverade i frågor som berör dem.

Hiv-Sverige är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden nationell rättighets- och påverkansorganisation som grundades 1990. Hiv-Sverige arbetar utifrån mänskliga rättigheter, harm reduction, och allas lika värde.

Hiv-Sverige verkar för att förbättra levnadsvillkoren för personer som lever med och berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige samlar organisationer, aktivister och intressenter som arbetar med hiv i Sverige. Vår verksamhet fokuserar kring påverkans- och opinionsarbete, information och rådgivning.

Vi finns för alla

Hiv-Sverige finns för alla personer som lever med hiv och deras anhöriga i Sverige, oavsett vem en är och var en bor. Vi tycker att alla ska ha lika möjligheter till sina rättigheter och till ett bra liv med hiv. Hiv finns och alla kan få det – därför berörs vi alla av hiv. Alla har ett ansvar för att hjälpa till att minska spridningen av hiv och fördomarna om hiv. Genom att synliggöra hiv bryter vi tystnaden och fördomarna. En mänsklig rättighet är att kunna vara sig själv i vardagen oavsett sjukdom, därför är diskriminering av personer som lever med hiv förbjudet i Sverige. Vi erbjuder rådgivning genom vår ombudsman och vår jurist till alla som lever med hiv i Sverige.

Vår vision

Vår vision är att personer som lever med liv ska ha ett bättre liv med hiv, där de ska möta ett samhälle där alla kan delta på lika villkor, där hiv både hos individen själv och i samhället i övrigt är accepterad och integrerad för att öka livskvaliteten för alla som berörs av hiv.

Hiv-Sveriges övergripande mål

Förbättra livsvillkoren för personer som lever med och berörs av hiv.

Långsiktigt verksamhetsmål:

Vara en stark företrädare för personer som lever med hiv och berörs av hiv

Öka kunskapsnivån om hiv i samhället och bidrag till möjliga vägar till ett bra liv med hiv

Vara en opinionsbildare som får genomslag i frågor som rör hiv, livskvalitet och levnadvillor i samhället.

Vår organisation

Hiv-Sverige är en ideell förening som samlar stöd- och patientföreningar och personer som vill arbeta för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv i Sverige.

Årsmötet

Årsmötet är det högsta beslutande organet, här väljs representanter till Hiv-Sveriges styrelse. Årsmötet består av delegater från medlemsföreningarna och enskilda medlemmar. 

Styrelsen

Mellan två ordinarie årsmöten är styrelsen högsta beslutande organ. Styrelsen ansvarar för hela Hiv-Sveriges verksamhet. Styrelsen inklusive ersättare består minst till hälften av personer som lever med hiv. Styrelsen sammanträder minst 4 gånger per år. Samtliga styrelsemedlemmar väljs av årsmötet inklusive ordförande och kassör. Styrelsen konstituerar sig själv.

Arbetsutskottet (AU)

AU tar beslut utifrån delegationsordning mellan styrelsemötena. AU består av ordförande samt ytterligare minst en ledamot. AU utses av styrelsen.

Organisationsmötet

Organisationsmötet är ett rådgivande organ till Hiv-Sveriges styrelse. Där huvudfrågor och inriktning för verksamheten behandlas minst två gånger om året.