Värdegrund

Hiv-Sveriges arbete utgår ifrån vår värdegrund, som baserar sig på de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna gäller alla och vi värnar om alla personers lika värde och rätt till bästa möjliga hälsa.

Hiv-Sverige tar avstånd från all form av stigmatisering och diskriminering av personer som lever med hiv samt diskriminerande lagstiftning och praxis.

Personer som lever med hiv äger den absoluta rätten att tala i egen sak och nyckelgrupper i hivpreventionen ska alltid vara meningsfullt involverade i frågor som berör dem.

Hiv-Sverige är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Vi verkar för att förbättra levnadsvillkoren för alla personer som lever med och berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige samlar alla organisationer, aktivister och intressenter som arbetar med hiv i Sverige. Verksamheten grundades 1990 och fokuserar kring påverkans- och opinionsarbete, information och rådgivning.

Vi finns för alla

Hiv-Sverige finns för alla personer som lever med hiv och deras anhöriga i Sverige, oavsett vem en är och var en bor. Vi tycker att alla ska ha lika möjligheter till sina rättigheter och till ett bra liv med hiv. Hiv finns och alla kan få det – därför berörs vi alla av hiv. Alla har ett ansvar för att hjälpa till att minska spridningen av hiv och fördomarna om hiv. Genom att synliggöra hiv bryter vi tystnaden och fördomarna. En mänsklig rättighet är att kunna vara sig själv i vardagen oavsett sjukdom, därför är diskriminering av personer som lever med hiv förbjudet i Sverige. Vi erbjuder rådgivning genom vår ombudsman och vår jurist till alla som lever med hiv i Sverige.

Vår vision

Ett samhälle där hiv inte är ett hinder för någon i livet. Hiv-Sverige verkar för att eliminera samhällshinder och barriärer för personer som lever med eller berörs av hiv och utgår från målgruppen och nyckelgruppers behov och perspektiv.

Vår roll

Hiv-Sveriges roll är att möjliggöra engagemang, öka kunskap, bilda opinion, påverka politiker och beslutsfattare, samt utkräva ansvar inom frågor som rör hiv, på både lokal och nationell nivå i Sverige, men även internationellt.

Våra mål

Hiv-Sveriges övergripande målsättning är att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv, för att uppfylla det måste vi nå följande mål:

  • Att vara en stark företrädare för personer som lever med hiv och berörs av hiv
  • Att öka kunskapsnivån om hiv i samhället och bidrag till möjliga vägar till ett bra liv med hiv
  • Att vara en opinionsbildare som får genomslag i frågor som rör hiv, livskvalitet och levnadvillor i samhället

Läs Hiv-Sveriges idéprogram här.

Vår organisation

Hiv-Sverige är en ideell förening som samlar stöd- och patientföreningar och personer som vill arbeta för att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv i Sverige.

Årsmötet

Årsmötet är det högsta beslutande organet, här väljs representanter till Hiv-Sveriges styrelse. Årsmötet består av delegater från medlemsföreningarna och enskilda medlemmar. 

Styrelsen

Mellan två ordinarie årsmöten är styrelsen högsta beslutande organ. Styrelsen ansvarar för hela Hiv-Sveriges verksamhet. Styrelsen inklusive ersättare består minst till hälften av personer som lever med hiv. Styrelsen sammanträder minst 4 gånger per år. Samtliga styrelsemedlemmar väljs av årsmötet inklusive ordförande och kassör. Styrelsen konstituerar sig själv.

Arbetsutskottet (AU)

AU tar beslut utifrån delegationsordning mellan styrelsemötena. AU består av ordförande samt ytterligare minst en ledamot. AU utses av styrelsen.

Organisationsmötet

Organisationsmötet är ett rådgivande organ till Hiv-Sveriges styrelse. Där huvudfrågor och inriktning för verksamheten behandlas minst två gånger om året.

Stadgar

Stadgar 2017-10-15

Läs mer om vad vi gör här.

Stöd vårt arbete genom att bära Röda Bandet, symbolen för medvetenhet om hiv. Du kan beställa det online.