Vård och behandling

De första fallen av aids upptäcktes i Sverige i början av 1980-talet. Sedan dess har stora framsteg gjorts när det gäller den medicinska behandlingen. Man kan fortfarande inte bli botad från hiv, men med regelbundna kontroller och effektiva läkemedel kan infektionen och virusnivån hållas tillbaka så att man inte utvecklar aids och inte kan överföra hiv till andra.

Kontroll på hivinfektionen

Hivinfektionen har vanligen ett långsamt förlopp och kroppens immunförsvar har normalt förmåga att länge stå emot virusets attacker. Det tar vanligen många år innan viruset har förstört så stor del av immunförsvaret att olika så kallade opportunistiska infektioner uppträder, till exempel en speciell lunginflammation, svampinfektioner och tuberkulos.

När är det dags för medicinsk behandling?

Det är alltid patienten som bestämmer om en läkares föreslagna behandling ska påbörjas och när det ska ske. Det rekommenderas dock att man börjar med medicinsk behandling direkt eller ganska snart när man fått veta att man har hiv eftersom behandlingen drastiskt minskar risken för att föra hiv vidare till andra. Senare behandlingsstart kan vara ett alternativ ifall man inte är förberedd eller motiverad till behandling eller om immunförsvaret är gott och virusnivåerna är mycket låga.

Man följer upp och kontrollerar förloppet med regelbundna läkarbesök och prover. Ett syfte med de regelbundna kontrollerna är att kunna sätta in hivmediciner innan infektionen börjar ge symtom. Mängden CD4-celler (T-hjälparceller) är ett viktigt mått på hur immunförsvaret mår där mängden helst ska vara över 500 . Vid graviditet används hivmedicinering för att det förhindrar att hiv överförs till barnet.

Det är framför allt två blodprover som kontrolleras regelbundet:

  • Antalet av en viss typ av vita blodkroppar som kallas T-hjälparceller eller CD4-celler som talar om hur det står till med immunförsvaret.
  • Virusmängden i blodet visar hur aktiv infektionen är. Den analysmetod som används mäter antalet kopior av virusets arvsmassa, RNA, per milliliter blod. Ligger virusmängden under 20 viruskopior/ml kallas det ”ej detekterbart” vilket betyder att virusmängden är så låg att den inte går att mäta. En låg virusmängd betyder att viruset är nedtryckt och inte förökar sig medan en högre mängd visar att immunförsvaret angrips.

Hivläkemedel

Det första hivläkemedlet kom till Sverige 1987. I dag finns ett 20-tal hivläkemedel på den svenska marknaden. Läkemedlen delas in i sex grupper:

Nukleosidanaloger eller NRTI (nucleoside reverse transcriptase inhibitor) ingår nästan alltid i en kombinationsbehandling av hiv. Nukleosidanaloger har sin verkan inne i hivinfekterade celler. Nukleosidanaloger heter så för att de liknar naturligt förekommande byggstenar (nukleosider) i virusets arvsmassa. Genom att först binda till ett enzym hos viruset byggs nukleosidanalogerna in som ”falska byggstenar” i dess arvsmassa. Därigenom stoppas bildningen av nya viruspartiklar.
Läkemedel i gruppen: •Emtriva •Epivir •Retrovir •Videx •Viread •Zerit •Ziagen •Kivexa •Truvada •Descovy •Combivir •Trizivir

Icke-nuklesidanaloger eller NNRTI (non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor) verkar också inne i de hivinfekterade cellerna. NNRTI-preparaten påverkar samma fas i virusets livscykel som nukleosidanalogerna, men på ett lite annorlunda sätt. Virusförökningen stoppas genom att läkemedlet blockerar ett enzym hos hiv.
Läkemedel i gruppen: •Edurant •Intelence •Stocrin •Viramune •Atripla •Eviplera

Proteashämmare är en grupp hivläkemedel som funnits i Sverige sedan 1996. Dessa läkemedel blockerar enzymet proteas hos hivviruset. Proteas behövs för att klyva stora proteiner till mindre i bildningen av nya viruspartiklar. Genom att blockera enzymet förhindras klyvningen och därmed även virusförökningen.
Läkemedel i gruppen: •Aptivus •Crixivan •Invirase •Norvir •Prezista •Reyataz •Telzir •Kaletra •Norvir •Aptivus •Evotaz •Rezolsta

Integrashämmare motverkar enzymet integras så att virusets arvsmassa inte kan sättas ihop med värdcellens arvsmassa.
Läkemedel i gruppen: •Isentress •Tivicay •Vitekta •Triumeq •Stribild •Genvoya

Fusionshämmare förhindrar viruspartiklar att smälta samman med målcellen och motverkar att friska celler blir infekterade av hiv.
Läkemedel i gruppen: •Fuzeon

Co-receptorhämmare förhindrar att hiv fäster på målcellen vilket förhindrar att friska celler infekteras.
Läkemedel i gruppen: •Celsentri

Vad är kombinationsbehandling?

Genom att kombinera olika preparat får man kombinationer som är betydligt mer effektiva än enstaka läkemedel var för sig eftersom flera olika preparat kan bekämpa viruset på flera olika sätt. Läkemedlen ges också i kombination för att hiv inte ska bli resistent och motståndskraftigt, mot läkemedlen.

En vanlig ”första” kombination är att sätta in två NRTI-läkemedel plus ett NNRTI-läkemedel. En annan vanlig startkombination är två NRTI-läkemedel tillsammans med en proteashämmare. Ofta får läkaren och patienten tillsammans prova sig fram för att hitta en kombination som ger så få biverkningar och så bra effekt som möjligt. Hos patienter som utvecklat resistens mot hivläkemedel försöker man hitta en kombination av nyare läkemedel som patientens virus inte har utvecklat resistens mot. I enstaka fall kan det behövas fem till sex preparat för att hålla virusmängden nere.

Med en välinställd kombinationsbehandling sjunker virusmängden till så kallad omätbar nivå och immunförsvaret återhämtar sig då oftast och börjar fungera normalt. Minskad virusmängd minskar risken för överföring ­- när man har omätbara virusnivåer är risken för att hiv ska överföras försumbar.

Regelbundna kontroller av framförallt virusmängd är viktigt för att upptäcka behandlingssvikt. Vidare behövs provtagning för att upptäcka eventuella biverkningar.

Följsamhet

Det är viktigt att regelbundet ta medicinerna vid ungefär samma tid/tider på dygnet. Annars finns risken att koncentrationen av läkemedel i kroppen sjunker och hivviruset börjar föröka sig och utveckla resistens, motståndskraft, mot läkemedlet. Glömmer du en dos, ta den så fort du kommer ihåg.

Som patient har man alltid rätt att när som helst avsluta pågående behandling men det kan vara mycket vanskligt att på eget bevåg sluta ta medicinen. Diskutera alltid ett eventuellt medicinstopp med din läkare först. Slutar man medicinera kan virusmängderna gå upp inom några dagar och immunförsvaret försämras. Ibland kan det vara nödvändigt att göra ett uppehåll i behandlingen. Det är då mycket viktigt att det görs på rätt sätt och under noggrann kontroll, i samråd med läkaren.

Läkemedelsinteraktion

Det är mycket vanligt att hivläkemedel ger oönskade effekter om man samtidigt använder vissa andra mediciner eller naturläkemedel. Berätta därför alltid för din läkare vilka andra läkemedel och naturläkemedel du eventuellt använder.

Du kan kontrollera interaktioner på Sfinx interaktionstjänst: klicka här!

Biverkningar

Alla läkemedel kan ge biverkningar. Enligt den kunskap som finns i dag är hivmedicineringen livslång och det finns personer som upplever besvärande biverkningar. Att lindra biverkningarna är därför mycket viktigt för livskvaliteten och för möjligheten att fullfölja behandlingen. Generellt är biverkningar ett problem som minskat i takt med att nya och effektivare läkemedel utvecklats. I dag är allvarliga läkemedelsbiverkningar ovanliga.

Ett sätt att minska biverkningar kan vara att byta till ett annat preparat i samma läkemedelsgrupp eller i en annan läkemedelsgrupp. Hur kroppen reagerar på läkemedel är ytterst individuellt. En person kan till exempel vara mer känslig för biverkningar av läkemedel A medan en annan person tål samma medicin bra, men får biverkningar av läkemedel B.

Magtarmbesvär är en vanlig biverkan av hivmediciner. Man kan få magont, illamående, dålig aptit och diarré. Dessa besvär minskar ofta med tiden. Man kan också pröva att ändra sina matvanor och se om det hjälper. Be gärna en dietist om råd. Det finns även läkemedel mot diarré och mot illamående.

Förändrad ämnesomsättning är en biverkan av hivläkemedel som på sikt kan vara ett hot mot hälsan. Blodfettrubbningar och förändringar av sockeromsättningen kan bl a öka risken för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Regelbunden motion, rökstopp, goda matvanor och viktnedgång om det behövs, kan minska dessa risker. Mot blodfettrubbningar finns även specifika läkemedel.

Överkänslighet mot ett läkemedel kan visa sig som hudutslag, feber och ”ont i kroppen”. Ta omedelbart kontakt med din läkare om du misstänker överkänslighet.

Framtiden

Läkemedelsforskningen på hivområdet är intensiv. Läkemedelsföretagen arbetar med att ta fram nya, bättre preparat inom de läkemedelsgrupper som redan finns. Att skapa mediciner som är enklare att ta och ger färre biverkningar betyder mycket för livskvalitén. Ett annat forskningsspår är att hitta nya sätt att angripa viruset. Detta är viktigt inte minst med tanke på att det utvecklas virusstammar som är motståndkraftiga mot dagens läkemedel. Dessutom försöker forskare utveckla vaccin som kan skydda mot hiv.

Senast uppdaterad 2017