23 jan 2014

Nationella enkäten “Att leva med hiv i Sverige”

”Att leva med hiv i Sverige” är den första stora svenska undersökningen som ska ta reda på hur det är att leva med hiv idag. Studien kommer att genomföras över hela landet under slutet av 2013 och början av 2014. Mer kunskap behövs om hur livssituationen för hivpositiva ser ut. Meningen är att resultatet av undersökningen ska användas som faktagrund ifall något behöver förändras. Mer än 1000 personer kommer att delta och dessa får svara på en enkät i samband med ett ordinarie läkarbesök. Enkäten görs helt anonymt och svaren kan inte kopplas till någon enskild person. Deltagandet är helt frivilligt.

Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Venhälsan, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm samt infektionsmottagningarna i Helsingborg, Malmö, Karlskrona, Kalmar, Visby, Skövde, Göteborg, Örebro, Falun, Gävle, Umeå, Luleå och Folkhälsomyndigheten. Undersökningen har utarbetats i samarbete med Brukarföreningen, Hiv-Sverige samt Riksorganisationen Noaks Ark. Studien och enkäten är godkända av Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm.

Hiv-Sverige har funnits med i planeringsarbetet i ett flertal år tillsammans med Folkhälsomyndigheten. Vi på Hiv-Sverige tycker att detta är bra att ta reda på hur är livskvalitén hos hivpositiva i Sverige.  Vill ni veta mer om undersökningen kan ni gå in på hemsidan www.attlevamedhiv.se  eller kontakta Hiv-Sverige. Representanterna från Hiv-Sverige  är Hans Nilsson och  Peter Månehall.