05 apr 2017

Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer

Socialdepartementet har ansvarat för en utredning som har tagit fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Förslaget är att kvalitetsplanen ska gälla i Sverige mellan 2019 och 2034. Hiv-Sverige är, i egenskap av Sveriges största och mest framträdande patientorganisation för personer som lever med hiv, med i utredningen. I utredningen finns hänvisningar till Hiv-Sverige och vårt äldreprojekt.

Hela utredningen är på närmare 1000 sidor och finns att läsa eller ladda ner på följande länk: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/03/sou-201721/

Nedan finns utklippt den del som berör hiv och Hiv-Sverige. Sidorna 193 och 194.

Hiv

Hiv (humant immunbristvirus) har gått från att vara en dödlig sjukdom till att bli en livslång sjukdom. Fyrtio procent av de som har hiv i dag är 50 år eller äldre. Den som har hiv riskerar att drabbas av olika följdsjukdomar, t.ex. hjärt-kärlsjukdom, cancer och benskörhet. Den som har en begynnande kognitiv svikt kan ha svårt att följa en hiv-behandling.157

Det saknas kunskap om hur äldre personer med hiv i dag tas om hand i kommunal vård och omsorg om äldre personer, och vad som kan krävas i framtiden när fler personer med hiv blir äldre. När en person med hiv flyttar in på ett särskilt boende ställs nya krav, bl.a. att uppmärksamma risken för blodsmitta, och att undvika att medboende blir oroliga på grund av t.ex. dålig kunskap om hur hiv smittar.158 Enligt Hiv-Sverige finns en rädsla bland äldre personer med hiv att kunskapen minskat i samhället och att det kan skapa oro och stigmatisering i vård- och omsorgsrelationen.159

Drygt hälften av kommunerna, företrädesvis kommuner med mer än 50 000 innevånare, har rutiner för hur de ska sköta vård och omsorg till äldre personer som är hiv-positiva.160

Ett stort antal personer med hiv har en erfarenhet av att ha förlorat anhöriga och vänner i hiv under en period då sjukdomen var direkt dödlig. Överlevnaden från en sjukdom som för hen initialt uppfattades direkt dödlig är en erfarenhet som påverkar hen utifrån ett existentiellt perspektiv.161

Allmänna arvsfonden har 2016 anslagit medel för att organisationen Hiv-Sverige ska kunna kartlägga kunskapsbehoven inom äldreomsorgen och primärvården för att kunna ge bästa möjliga vård för äldre personer med hiv.162

 

Hänvisningar:

157-158 Christiansen, Mats. ”Plötsligen är jag ett spöke” HIV i äldre bögars liv. I Bromseth, Janne och Siverskog, Anna (red.) LHBTG-personer och åldrande. Nordiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 2013.

159 www.hiv-sverige.se/projekt/aldreprojektet/ (hämtad 2016-12-22). 160 Socialstyrelsen. Äldre hbt-personer och kommunernas vård och omsorg om äldre. En kartläggning. Stockholm: Socialstyrelsen, 2013.

161 Christiansen, Mats. ”Plötsligen är jag ett spöke” HIV i äldre bögars liv. I Bromseth, Janne och Siverskog, Anna (red.) LHBTG-personer och åldrande. Nordiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 2013.

162 www.hiv-sverige.se/hiv-sverige-startar-nytt-projekt-kring-hiv-och-aldrande/ (hämtad 2016-11-03).

Kontaktperson för Hiv-Sveriges äldreprojekt är ombudsman Peter Månehall,
telefon 073-944 98 90.