05 aug 2014

Hiv-Sverige och RFSL lanserar kampanj

Hiv-Sverige och RFSL lanserar kampanj: Lever du med hiv? Begär omprövning av informationsplikten.

Enligt smittskyddslagen skall personer som lever med hiv kunna delges förhållningsregler. En sådan förhållningsregel är bland annat den så kallade informationsplikten. Hiv-Sverige och RFSL uppmanar nu personer som lever med hiv att begära omprövning av sina förhållningsregler.
– I och med det nya kunskapsläget om överföringsrisker anser vi att personer som lever med hiv inte skall behöva anpassa sitt levnadssätt till förhållningsregler personen inte behöver ha, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL.

21 oktober 2013 lanserade dåvarande Smittskyddsinstitutet (SMI), (nu Folkhälsomyndigheten) ett kunskapsunderlag. ”Smittsamhet vid behandlad hivinfektion” om överföringsrisker vid välfungerande antiretroviral behandling. Där konstateras det att risken för att överföra hiv till någon annan är minimal vid vaginala och anala samlag där kondom använts. Den är även mycket låg vid anala och vaginala samlag där kondom inte använts. Smittskyddslagens (2004:168) § 2, 4 kapitlet ger behandlande läkare möjlighet att ge individuellt utformade förhållningsregler. 21 oktober 2013 skickade därför Socialstyrelsen ut ett förtydligande rörande smittskyddslagens förhållningsregler (Dnr. 3.1- 40828/2013) där myndigheten preciserar att personer som lever med hiv och har en välfungerande behandling inte behöver delges någon informationsplikt.

– Tyvärr är det många som fortfarande tror att viruset överförs som om det var influensa, men så är alltså inte fallet. Däremot är det de som inte vet om att de bär på hiv som överför viruset till andra och det är av dessa det finns en mycket stor risk att få viruset överfört. För den gruppen gäller förstås inte någon informationsplikt då de inget vet och därför heller inget har att berätta, säger Christian Antoni Möllerop.

Hiv-Sverige och RFSL har drivit frågan om ändringar i Smittskyddslagen i många år. Detta då organisationerna anser att smittskyddslagens informationsplikt bidrar till att försämra det hivpreventiva budskapet. Den bidrar till att skapa en bild av att det är den hivpositiva som ensam bär på allt ansvar för att hiv inte överförs och inte samtliga personer i det sexuella mötet. Hiv-Sverige och RFSL framhåller att det centrala i det hivpreventiva arbetet är vad som görs, och inte vad som sägs. Det bästa skyddet mot hiv är att använda kondom eller på annat sätt praktisera säkrare sex oavsett om du vet, eller inte vet om din egen, eller din partners status. Tonvikten måste därför ligga på att skapa en lagstiftning och en tillämpning av lagtexten som stimulerar och motiverar till att alla tar sitt ansvar och skyddar sig och sin partner på bästa möjliga sätt.

– I väntan på nödvändiga ändringar i smittskyddslagen där informationsplikten för personer som lever med hiv är avskaffad, menar vi att när den gällande lagen möjliggör för varje individ att få individuellt anpassade förhållningsregler måste det nya kunskapsläget och Socialstyrelsens förtydligande leda till att personer som lever med hiv och har en välfungerande behandling undantas från onödiga förhållningsregler. I och med att vi inte förväntar oss att landets läkare på eget initiativ ändrar aktuella förhållningsregler uppmanar vi hivpositiva att begära omprövning i enlighet med smittskyddslagen, säger Peter Månehall, ombudsman på Hiv-Sverige.

Personer som lever med hiv, och har delgetts förhållningsregler har enligt smittskyddslagens § 3 rätt att överklaga beslutet. Hiv-Sverige och RFSL uppmanar därför personer som lever med hiv och har en välinställd behandling om att ta upp frågan med sin behandlande läkare och fråga om informationsplikten i fortsättningen kommer gälla. Om behandlande läkare inte, i skriftlig form, delger nya förhållningsregler uppmanas personen att överklaga beslutet. Mer information om hur du kan gå till väga finns på http://www.rfsl.se/?p=6504.

– Vi kommer bistå personer med att överklaga om någon skulle behöva hjälp med detta. Vi hoppas också att personer som lever med hiv använder möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter av vården i stort, och i synnerhet det bemötande personen har fått i fråga om förhållningsreglerna, avslutar Peter Månehall.