10 jan 2020

Hiv-Sverige lanserar hemsidan: Leva livet med Hiv

Hiv-Sverige har under tre års tid arbetat med ett nationellt äldreprojekt var syfte är att synliggöra och förbättra livssituationen för äldre som lever med hiv i Sverige.

Resultatet av arbetet presenteras nu på en egen hemsida www.leva-livet.se
Hemsidan vänder sig till alla som är berörda av hiv. Det handlar om människor som lever med hiv, närstående samt till yrkesverksamma inom vård och omsorg.

-Arbetet som Hiv-Sverige har genomfört i bred samverkan under den här tiden är viktigt. Det handlar om att åldras med hiv och dess konsekvenser, säger Sören Juvas, ombudsman för Hiv-Sverige. Resultatet av arbetet visar att förändringar krävs om för att öka livskvalitén för personer som lever hiv.

På hemsidan hittar ni våra livsberättelser samt ytterligare material om hiv och åldrande som kompletterande kunskapsunderlag och arbetsmaterial.

Där finns också utvalda områden att jobba vidare med.

Äldreprojektet har arbetat utifrån deltagarnas erfarenheter, tankar och önskemål där det har kommit fram olika arbetsområden att jobba vidare med:

Öka hivmedvetenheten och utbilda personal och blivande personal inom vård- och omsorg kring hiv och indikatorsjukdomar.

Arbeta praktiskt med äldreomsorgens nationella värdegrund och utveckla handlingsplaner för kompetenshöjning och uppdatering angående hiv och bemötande.

Utveckla lättillgängliga verktyg för att underlätta vidare arbete.

Främja ökad samverkan mellan olika professioner inom sjukvården. Speciellt mellan infektion och geriatrik.

Öka möjlighet att utbilda nyckelpersoner inom primärvård angående hiv och åldrande.

Ta fram Nationella riktlinjer gällande hiv och åldrande. Lika för alla!

Ta fram rekommendationer om screeningprogram gällande äldre med hiv. Exempel på screening: Cancer, Hjärt/Kärl, Benskörhet, Depression, Njurfunktion.

Uppdatera Kunskapsguiden om hiv, åldrande och sexuell hälsa.

Inkludera hiv i nationellt arbets- och utbildningsmaterial från Socialstyrelsen, SKR m fl.

Inkludera målgruppen äldre som lever med hiv i utvecklingsarbetet.

Projektet har finansierats med stöd från Allmänna arvsfonden.