13 jun 2017

Fakta om Hiv-Sveriges nya stadgar

Vi har tillsammans med våra medlemmar arbetat fram ett förslag för att uppdatera våra gamla stadgar. Förslaget har röstats igenom av årsmötet 2017 och träder ikraft först när de godkänns av årsmötet en andra gång. Stadgar kan vara kluriga att läsa och inte alltid så lätta att förstå, därför har vi tagit fram den här texten som sammanfattar de viktigaste ändringarna:

  • Syftet med Hiv-Sverige
  • Styrelsens roll och uppdrag
  • Valberedningens roll och uppdrag
  • Medlemmar
  • Röstlängd på årsmötet

Syftet med Hiv-Sverige

Här förtydligas att Hiv-Sverige ska vara en samlande kraft och röst för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv. Det innebär en bredare roll från tidigare då Hiv-Sverige enbart var ett paraply och röst för sina medlemmar.

Styrelsens uppdrag och arbete

Här förtydligas att styrelsen i Hiv-Sverige arbetar för alla som lever med hiv och berörs av hiv oavsett vilken annan förening en styrelseledamot tillhör eller är engagerad i. Rollen som styrelserepresentant är att med sin erfarenhet, kompetens, bakgrund, tillföra expertis till Hiv-Sverige i diskussioner och beslut kring policyfrågor, riktning och vision utifrån Hiv-Sveriges målgrupp.

Valberedningens uppdrag och arbete

Här förtydligas att valberedningen har ett ansvar att tillsätta kandidater utifrån lämplighet, med hänvisning till erfarenhet, kompetens och bakgrund. Valberedningen får söka lämpliga kandidater även utanför organisationen.

Medlemmar

Här förtydligas vilken roll medlemmarna har och vilka som kan bli medlemmar. Våra medlemsformer föreslås till Medlemsförening, Medlem privatperson och Medlem juridisk person så att alla som vill ska kunna engagera sig och stödja oss.

Medlemsförening (Ändrad)

En ideell sammanslutning eller ideell demokratisk uppbyggd organisation i Sverige, som organiserar eller har som huvudsyfte att verka för personer som lever med hiv kan bli medlemsförening. Formuleringen öppnar upp för att alla hivföreningar i Sverige ska kunna bli medlemmar samtidigt som organisationer som har ett annat huvudsyfte men som arbetar med hivfrågor så som en hbtq-organisation enbart kan bli juridiska medlemmar.

Medlem privatperson (Ändrad)

Alla oavsett hivstatus som ställer sig bakom Hiv-Sverige stadgar och vision kan bli medlem för att stödja oss i vårt arbete.

Medlem juridisk person (Ny)

Organisationer som är demokratiskt uppbyggda och som ställer sig bakom Hiv-Sveriges stadgar och vision och som vill stödja Hiv-Sveriges arbete kan bli medlemmar.

Röstlängd

I en demokratisk uppbyggd organisation tycker vi att alla ska kunna vara med och bestämma, det kräver att alla har rätt att rösta. Här förtydligas att alla medlemmar har rösträtt och har minst 1 röst vardera, men att medlemsföreningarna alltid har majoritet.

Medlem privatperson äger 1 röst på årsmötet (Ej ändrad)

Medlem juridisk person (Ny)

Medlem juridisk person har rätt att representeras på årsmötet med 1 ombud som har 1 röst.

Medlemsföreningar  (Ej ändrad)

Medlemsföreningar har rätt att representeras på årsmötet med 4 ombud, varje ombud äger 1 röst på årsmötet. Totalt har alltså varje medlemsförening 4 röster. Medlemsföreningarnas ombud ska alltid ha majoritet på årsmötet, om medlemsföreningarnas ombud är färre än övriga medlemmar, får varje ombud ytterligare 1 röst tills de har majoritet. Detta precis så som Hiv-Sverige alltid har haft för att säkerställa att personer som lever med hiv alltid har det högsta inflytandet på årsmötet eftersom våra medlemsföreningar är föreningar som består av personer som lever med hiv.