16 maj 2016

Patientperspektiv gällande SKL:s förslag om centraliserad behandling av analcancer

Vi ser med stor oro på det aktuella förslaget från SKL att helt utesluta Stockholm som behandlande enhet för analcancer, då en stor del av patientgruppen finns i Stockholmsregionen.

Förslag föreligger från SKL att centralisera kirurgi för analcancer till Skåne och Göteborg samt onkologisk behandling till Umeå, Uppsala, Göteborg och Skåne. Inom Stockholm-Gotlandregionen bedrivs för närvarande kirurgisk behandling av analcancer primärt på Ersta Sjukhus i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset Solna samt onkologisk behandling på Södersjukhuset (under regim av Karolinska Universitetssjukhuset). Stockholm-Gotlandregionen har ett upptagningsområde på drygt 2.2 miljoner invånare. Enligt uppgifter från Cancerregistret står Stockholmsregionen för huvudparten av antalet nya fall av analcancer i Sverige. En relativt stor andel av patienterna som diagnosticeras med analcancer är personer som lever med hiv som identifierar sig som män som har sex med män (MSM).

Antalet MSM som lever med hiv i Stockholm är 2153 personer (mars 2016) och i Mälardalen 108 personer. Detta motsvarar 72 % av alla MSM som lever med hiv i landet. Risken för analcancer är cirka 30 till 40 gånger högre för MSM än för den generella befolkningen. Adderas att man lever med hiv blir risken 70 till 200 gånger högre.

Denna patientgrupp följs på två centra i Stockholm; Infektion/Venhälsan Södersjukhuset samt Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Dessa enheter, tillsammans med Kvinnokliniken och Hud- och Venkliniken på Södersjukhuset, skickar ett drygt femtiotal nya remisser till Ersta kirurgmottagning för bedömning av misstänkt anala- och genitoanala dysplasier varje år. Flera av dessa patienter blir föremål för upprepade kirurgiska kontroller (med biopsier) där vissa följs kontinuerligt på årlig basis. Den fysiska närhet och den höga kompetens i bedömningen som bland andra Ersta Sjukhus erbjuder, med korta vänte- och handläggningstider, är ovärderlig för patienterna.

Att som patient, behöva skickas runt i landet, för kirurgi vid analcancer till Skåne och Göteborg samt för onkologisk behandling till Umeå, Uppsala, Göteborg och Skåne, trots att majoriteten av patientgruppen utgörs av personer boende i Stockholmsregionen, är mycket problematiskt. Det kommer att innebära en icke acceptabel ökad belastning på personer som lever mer hiv. Då närheten till ordinarie läkare är en nyckelfaktor för en framgångsrik hivbehandling.

Vi ser därför med stor oro på det aktuella förslaget från SKL att helt utesluta Stockholm som behandlande enhet för analcancer. Vi befarar att förslaget kommer att leda till utebliven behandlingserfarenhet och därmed till sämre förutsättningar för diagnostik och uppföljning för patienter med förstadier till cancer (anala dysplasier) som lever med hiv i Stockholmregionen. Diagnoser kommer att fördröjas och prognosen för de som drabbas att försämras.

I ”Beskrivning av standardiserat vårdförlopp för Analcancer” skriver Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården att ”samtliga steg i processen och samtliga ledtider skall vara beräknat utifrån vad som är värdeskapande tid ur patientens perspektiv”.

Mot denna bakgrund kräver vi därför en omprövning av förslaget då det inte skapar värde för patienten, ur ett patientperspektiv.

Namnlös1


Signaturer:

Hiv-Sverige
Christina Franzén, ordförande.

Posithiva Gruppen
Thomas Winberg, ordförande.

RFSU
Riksförbundet för sexuell upplysning.

RFSL
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

RFSL Stockholm

Riksförbundet Noaks Ark
Lena Nilsson Schönnesson, ordförande.

Noaks Ark Stockholm
Birgitta Rydberg, ordförande.

Angaza Sverige
Ann-Marie Kiriziya, ordförande.

Positiva Gruppen Väst
Conny Wilsson, ordförande.

Positiva Gruppen Syd
Christina Franzén, ordförande.

Bo Hejdeman
Överläkare, VO Infektion/Venhälsan Södersjukhuset

Anna Mia Ekström
Professor i infektionsepidemiologi och specialistläkare,
Karolinska Institutet / Karolinska universitetssjukhuset

Anders Sönnerborg
Professor i Infektionssjukdomar/Klinisk Virologi och överläkare,
Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset

 

 

Kontaktpersoner:

Farhad Mazi Esfahani,
verksamhetsutvecklare, Hiv-Sverige
farhad.mazi@hiv-sverige.se
08-1200 51 00

Peter Månehall,
ombudsman, Hiv-Sverige
ombudsman@hiv-sverige.se
08-1200 51 01

 


Debattartikeln publicerades den 2016-05-23 i Dagens samhälle läs den här

Relaterad material:

Artikel i Svenska dagbladet: Cancervård för utsatt grupp flyttas från Stockholm